Α. Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON CYPRUS


.

Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON CYPRUS είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Κυπρίων μαθητών και φοιτητών. Το HORIZON κατασκευάστηκε ευθύς εξαρχής στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη και το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι κατασκευαστές, αφού μελέτησαν προσεκτικά τη σύγχρονη διεθνή και ελληνική ψυχομετρική πραγματικότητα στο επίπεδο των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, σχεδίασαν μία εξολοκλήρου νέα μέτρηση, η οποία είχε ως στόχο, αφενός να καλύψει κάποιες ελλείψεις που εμφάνιζαν τα υπάρχοντα εργαλεία μέτρησης ενδιαφερόντων (μη συμβατότητα με το εκπαιδευτικό σύστημα, ψυχομετρικές αδυναμίες, απουσία θεωρητικού πλαισίου κ.λπ.) και αφετέρου να ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την πάγια συμβουλευτική ανάγκη για λεπτομερειακή αποτύπωση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του ατόμου.

.

Β. Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας


.

Το PROFILER (Τεστ ΧΑρακτηριστικών Προσωπικότητας) είναι το πρώτο τεστ προσωπικότητας που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, και σχεδιάστηκε για να μετρά τις πέντε βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε παραγόντων (Big – Five). Αξιολογώντας τις πέντε αυτές διαστάσεις μπορούμε να περιγράψουμε αλλά και να αναλύσουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα όπως αυτή εκφράζεται στην καθημερινή αλληλεπίδραση του ατόμου με τους γύρω του (οικογένεια, εργασιακό χώρο, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ.).

Το PROFILER έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον σύμβουλο στην κατανόηση και στην αξιόλογηση του συμβουλευομένου αναφορικά με την προσωπικότητα του και την αντιστοίχιση σε σειρά από επαγγέλματα, ενισχύοντας έτσι με σημαντικά στοιχεία τη συμβουλευτική διαδικασία.

.

Γ. Τεστ Εργασιακων Αξίων και Κινήτρων


.

Εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο που ενισχύει τα μέγιστα στη συμβουλευτική διαδικασία. Οι εργασιακές αξίες και τα κίνητρα αποτελούν εξίσου σημαντικό παράγοντα με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, αφού τείνουν πολλές φορές υποσυνείδητα να καθορίζουν τελικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την επιλογή εργασίας. Το παρόν τεστ, έρχεται να ταξινομήσει και να αξιολογήσει μία σειρά από 16 εργασιακές αξίες και τη σημασία που έχει κάθε μία ξεχωριστά για τον συμβουλευομένο, σκιαγραφώντας με έμμεσο τρόπο τα σημαντικά στοιχεία που θα ικανοποιούσε κάποιον η επιλογή επαγγέλματος.

Μέσα από αυτό το τεστ μπορούμε να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε σημαντικούς παράγοντες που θα ενισχύσουν την τελική μας επιλογή και στο Plan Career Center δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν το παράγοντα όταν πρόκειται να περιγράψουμε σειρά από ακαδημαϊκές επιλογές.