Ψυχομετρικά Τέστς

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Παιδια ηλικιας 10-13 ετων

4learning

Το Κέντρο μας στην προσπάθεια του να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού, έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας ένα νέο προϊόν που απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού ηλικίας 10 με 13 ετών.

Μέσα από τη χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου (test) 4learning το οποίο είναι φιλικό, εύκολο στη χρήση και κατανόηση για τα παιδιά, αλλά και πολύ σημαντικό για τους χρήστες του, απεικονίζει το ή τα επικρατέστερο/α μαθησιακά στυλ του παιδιού. Ουσιαστικά παρουσιάζει την προτίμηση του

παιδιού στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται καλύτερα τα μαθήματα του και πως μπορεί να αξιοποιήσει τον ίδιο χρόνο και κόπο με καλύτερα αποτελέσματα.

Ουσιαστικά με την χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οπόιό ο μαθητής αφομοιώνει καλύτερα τις πληροφορίες και αποδίδει καλύτερα στο διάβασμα. Βασισμένο στη Θεωρία του Fleming (2001) για τους 4 τύπους μαθησιακών στυλ βοηθά τους γονείς στο να γνωρίσουν σε ποιο ή ποια στυλ αντιστοιχούν οι προτιμήσεις του παιδιού τους και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις.

Οι 4 μαθησιακοί τύποι είναι:

Α) Οπτικός τύπος

Β) Ακουστικός τύπος

Γ) Αναγνωστικός τύπος

Δ) Κιναισθητικός τύπος

Με την καθοδήγηση μας το παιδί συμπληρώνει το τεστ (το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή) και ο Σύμβουλος παρουσιάζει στην ίδια συνεδρία τα αποτελέσματα στους γονείς και τους τρόπους που θα βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους δυνατότητες.

Σημ. το τεστ απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα

ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ενδιαφερόντων Horizon Cyprus

Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON CYPRUS είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Κυπρίων μαθητών και φοιτητών. Το HORIZON κατασκευάστηκε ευθύς εξαρχής στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη και το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι κατασκευαστές, αφού μελέτησαν προσεκτικά τη σύγχρονη διεθνή και ελληνική ψυχομετρική πραγματικότητα στο επίπεδο των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, σχεδίασαν μία εξολοκλήρου νέα μέτρηση, η οποία είχε ως στόχο, αφενός να καλύψει κάποιες ελλείψεις που εμφάνιζαν τα υπάρχοντα εργαλεία μέτρησης ενδιαφερόντων (μη συμβατότητα με το εκπαιδευτικό σύστημα, ψυχομετρικές αδυναμίες, απουσία θεωρητικού πλαισίου κ.λπ.) και αφετέρου να ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την πάγια συμβουλευτική ανάγκη για λεπτομερειακή αποτύπωση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του ατόμου.

Μέσα από μία σειρά 200+ ερωτήσεων (διάρκειας 25-30 λεπτών) εντοπίζουμε:

– Τον Επαγγελματικό τύπο του μαθητή

– Τις επαγγελματικές κατηγορίες που κατατάσσει στα ενδιαφέροντα του

– Γίνονται προτάσεις για το ποιες σπουδές αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα του μαθητή στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

Μέσα από ένα τέτοιο εργαλείο, δίνεται μία πολύ σημαντική και αξιόπιστη μέτρηση στα χέρια του Συμβούλου, αλλά και από την άλλη ενισχύεται η πεποίθηση του ιδίου του μαθητής για την τελική επιλογή σπουδών του.

ΤΕΣΤ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Προσωπικότητας Profiler

Το PROFILER (Τεστ ΧΑρακτηριστικών Προσωπικότητας) είναι το πρώτο τεστ προσωπικότητας που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, και σχεδιάστηκε για να μετρά τις πέντε βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε παραγόντων (Big – Five). Αξιολογώντας τις πέντε αυτές διαστάσεις μπορούμε να περιγράψουμε αλλά και να αναλύσουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα όπως αυτή εκφράζεται στην καθημερινή αλληλεπίδραση του ατόμου με τους γύρω του (οικογένεια, εργασιακό χώρο, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ.).

Το PROFILER έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον σύμβουλο στην κατανόηση και στην αξιόλογηση του συμβουλευομένου αναφορικά με την προσωπικότητα του και την αντιστοίχιση σε σειρά από επαγγέλματα, ενισχύοντας έτσι με σημαντικά στοιχεία τη συμβουλευτική διαδικασία.

τεστ εργασιακων

Αξιών και Κινήτρων Motivator

 

Εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο που ενισχύει τα μέγιστα στη συμβουλευτική διαδικασία. Οι εργασιακές αξίες και τα κίνητρα αποτελούν εξίσου σημαντικό παράγοντα με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, αφού τείνουν πολλές φορές υποσυνείδητα να καθορίζουν τελικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την επιλογή εργασίας. Το παρόν τεστ, έρχεται να ταξινομήσει και να αξιολογήσει μία σειρά από 16 εργασιακές αξίες και τη σημασία που έχει κάθε μία ξεχωριστά για τον συμβουλευομένο, σκιαγραφώντας με έμμεσο τρόπο τα σημαντικά στοιχεία που θα ικανοποιούσε κάποιον η επιλογή επαγγέλματος.

Μέσα από αυτό το τεστ μπορούμε να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε σημαντικούς παράγοντες που θα ενισχύσουν την τελική μας επιλογή και στο Plan Career Center δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν το παράγοντα όταν πρόκειται να περιγράψουμε σειρά από ακαδημαϊκές επιλογές

Φόρμα Επικοινωνίας

.